"Regeringen bär ansvar för negativa attityder mot företagare"

Cecilia Widegren (M), skattepolitisk talesperson
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
25

Debatt Den rödgröna regeringen bär ett stort ansvar för negativa attityder och bristande kunskap om företagandet, menar debattören Cecilia Widegren (M) i en replik till näringsminister Mikael Damberg. Hon menar att de svenska villkoren och förutsättningarna måste hålla i en global konkurrens.

Sverige är företagens Mecka, sett till antalet nya jobb som växer fram, främst i små- och medelstora företag. Det är glädjande och måste ges rättvisa förutsättningar för att kunna fortsätta. Mindre företag i flera kommuner runt om i landet är dessutom den stora skattebasen för framtidens välfärd och idag de största skattebetalarna, som står för en tredjedel av de kommunala skatteintäkterna. Ett utvecklande företagsklimat är därför avgörande för framtidens kvalitet, för elever, lärare, vårdbiträden, äldre och socialsekreterare. För Sverige är de kittet som gör att hela landet kan leva, att människor kan välja att bo och jobba på landsbygden eller i tätorter.

Moderaterna har hela tiden verkat för att fortsätta skapa bättre förutsättningar för företag, genom t ex minskad byråkrati, lägre skatter, fler bostäder och möjlighet att rekrytera rätt kompetens.

Utöver snåriga regler och höga skatter är negativa attityder och bristande kunskap om hur det är att driva ett företag utmaningar som näringslivet ständigt möter. Här bär den svaga rödgröna regeringen ett stort ansvar, både på kort- och på lång sikt. Det är främst den senare delen som vi efter tre år saknar. Sverige är samtidigt ett litet, exportberoende land som möter en stark global konkurrens. Det gör att villkor och förutsättningar måste hålla internationellt.

Moderaterna pekar därför på tre viktiga områden för att fortsätta förbättra företagens villkor:

För det första, för att företag ska kunna växa måste tillgång till kompetens och kapital vara god. Idag vittnar företagare om ökade utmaningar med rekrytering och tillgång till kapital, inte minst i det inledande kritiska skedet. För att förbättra tillgång på kompetens krävs också en bättre fungerande bostadsmarknad. Moderaterna har därför tillsammans med allianspartierna enats om att genomföra genomgripande regelförenklingsarbete för att sänka trösklar för byggande och för att minska dagens inlåsningseffekter. Det måste också bli enklare att hyra ut sin bostad i andra hand och dagens hyresreglering måste ses över, framförallt i nyproduktion.

För det andra, snabbväxande företag på en global marknad kräver bättre villkor för internationella rekryteringar. Därför vill vi se bättre regler för personaloptioner i tillväxtföretag. Regeringens förslag är hittills otillräckligt. Vi vill göra mer och gå längre. Dessutom krävs krafttag för att få slut på systemfel kring arbetskraftsinvandring. Det handlar både om kompetent arbetskraft som är verksam i Sverige idag och inte minst signaler om framtida internationella rekryteringar.

För det tredje ska Sverige vara pådrivande i omställningen till en klimatneutral ekonomi. Tillväxt och jobbskapande står inte i kontrast till hållbarhet, utan miljö och tillväxt kan gå hand i hand. Därför är det av yttersta vikt att företagare får långsiktiga och hållbara spelregler så att investeringar för ett mer klimatsmart företagande kan göras.

Vi ska hålla ihop Sverige, stärka kvaliteten i välfärd med ett företagsklimat som bejakar utveckling i hela landet.

Moderaterna kommer fortsatt att presentera konkreta förslag för starkare företagsklimat, idag och imorgon.

Cecilia Widegren (M), skattepolitisk talesperson