Skattelagstiftningen diskriminerar småbolag

Entreprenör Alliansregeringen gick 2006 till riksdagsval med bland annat löften om sänkta skatter, mindre byråkrati och förmånligare företagsklimat. Syftet med detta mantra var att öka tillväxten och sysselsättningen. Regeringen har dock glömt det svåra företagsklimatet för redan befintliga bolag.

Enligt gällande skattelagstiftning är ett taxeringsbeslut verkställbart även om det inte har vunnit laga kraft. Med andra ord kan bolag inte genom att överklaga ett taxeringsbeslut påverka skyldigheten av att betala skatten som debiterats bolagen. Emellertid kan – under vissa förutsättningar – enligt 17 kap. skattebetalningslagen (SBL) bolagen beviljas anstånd med att betala den påförda skatten. Gällande regler innebär att anstånd får medges om utgången i ärendet är oviss. Denna ovisshetsbedömning görs av Skatteverket (SKV), vilket ju alltså är bolagens motpart i skatteprocessen. Bedömningen kan i och för sig överklagas till förvaltningsdomstolar, men praxisen utvisar att domstolarna som regel följer SKV:s bedömning.

Exemplen där bolag har försatts i konkurs under pågående skatteprocess är många. Anledningen till detta kan vara att SKV bedömt bevisläget som ogynnsamt för Staten varvid något anstånd inte beviljats med betalning av den påförda skatten. Genom att sedermera restföra bolagen för den påstådda skatten överförs fordringen för indrivning varvid Kronofogden utmäter fordringen hos bolagen för en tvistig skattefordran med följd att Kronofogden ofta ansöker om att försätta – i många fall vinstgivande och solida bolag – i konkurs.

Enligt förarbetena till SBL skall SKV bevilja anstånd i sådana gränsfall där bedömningen görs att det visserligen finns tillräckligt med omständigheter som talar för att taxering skall ske, men SKV också är medvetet om att det allmännas ställning i ärendet eller målet inte är tillräckligt stark för att en taxering med säkerhet skall vinna bifall. Dessutom ger förarbetena ett visst utrymme för bevilja anstånd i fall där sannolikheten för kommande taxeringsbeslut till nackdel för den skattskyldige väger över något men där omständigheterna ändå innebär en beaktansvärd ovisshet om sådan utgång. Detta innebär att även om SKV är säker på sin sak bör anstånd medges.

Generösare anståndsbedömning behövs för att solida bolag i Sverige skall kunna överleva en skatteprocess mot SKV. Staten med SKV i spetsen rundar, genom verkställighetsåtgärder, i allt för många fall mindre bolag och avgör skatteprocessen utan att ha gjort den påstådda taxeringen som sannolik. Undertecknad ställer sig frågande till vad som händer med bolag som försatts i konkurs och det sedermera visar sig att SKV:s omprövningsbeslut var felaktig? Skadorna av en sådan utveckling är icke reparabla både för ägarna och samhället. Under våren 2010 kommer en vetenskaplig utredning, omfattade 160 beskattningsbeslut som varit föremål för domstolsprövning att publiceras. Denna utredning syftar till att pröva objektiviteten i dessa domar.

Regeringen bör förtydliga och se över reglerna avseende tvistiga skattefordringar samt förstärka mindre bolags möjligheter att driva skatteprocesser. Dagens regelverk är utformat efter modellen större bolag med möjlighet att betala in det påförda skattebeloppet för att därefter överklaga SKV:s omprövningsbeslut och driva skatteprocesser i förvaltningsdomstolar.

Konstantin Sabo, advokat, Advokatfirman VEGA