Entreprenörprofilstestet (EPT) - ordlista

Entreprenör

Agerande = aktivt agera, ingripa, uppträdande.

Ambivalens/t = kluvenhet, tvehågsenhet, att vara kluven, vacklande, tveksam, blandad.

Analys = uppdelning, upplösning, utredning, förklaring,

Analytisk = utredande, undersökande, utforskande, förmåga att kunna dela upp till exempel ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig.

Arketyp = urbild, urtyp.

Autonomi = Självstyre, oberoende.

Beskaffenhet = egenskap, karaktär, slag, tillstånd, konstruktion, om det som utmärker något, karakteriserar något.

Centrala = i mitten (av), i centrum (av), i det inre (av), ledande, styrande, dominerande.

Delen = I detta sammanhang att en individ är inriktad på att se delen i ett system eller skeende istället för helheten

Dimension/ dimensioner = utsträckning, omfång, utbredning,

Drivkraft/er = Drivkrafter är de processer i samtiden som förändrar individer. Det kan vara enskilda faktorer, men är i regel komplex av olika faktorer, som påverkar en individ

Entreprenörskap = beskriver en person, som är företagssam och drivande och som lyckas skapa företag. Entreprenören lyckas med att ändra riktning på någonting, utforma nya infallsvinklar och skapa nya affärsverksamheter och marknader. En entreprenör är en person som tar en idé för en produkt eller tjänst, reflekterar över risken eller chansen, identifierar möjligheterna, drar ihop resurser, planerar och implementerar idén!

Egenskap/er = karaktärsdrag, personlighetsdrag, särdrag, natur; egenart, i detta test mera av karaktär medfött (till skillnad från färdighet som avser inlärt)

Element = grundämne, urämne, ämne; naturkraft; omgivning, enhet, del, komponent; grunddrag, grundbegrepp; elementa (pl. )

Existens/en = tillvaro, liv, uppehälle, verklighet, försörjning.

Extrovert = utåtriktad, utåtvänd.

Extern/externa faktorer = yttre, utomstående, utvändig.

Exponera/r = visa, uppvisa, utsätta, blotta, utställa, ställa ut; belysa,

Flexibel, flexibelt förhållningssätt = beskriver hur en person kan anpassas till att utföra olika arbeten/funktioner.

Färdighet = förmåga, en personlig förmåga att med hjälp av kunskap, erfarenhet och rent kroppsliga egenskaper kunna utföra en viss handling

Förhållningssätt = Attityd, inställning, synsätt

Helhet = enhet, totalitet, fullständighet.

Integrera/t integrerat = förena till en helhet, samordna, inkorporera inordna inlemma

Introvert = inåtvänd, inåtriktad, sluten

Impulsiv/t = ingivelse, plötslig lust, spontant infall.

Innovativ = nyskapande, förbättrande, förnyande

Initiering = sätta igång, starta, påbörja, inviga i, införa i, göra bekant med

Intuition = ingivelse, instinkt, fingertoppskänsla, instinktiv uppfattning, kommer från latinets intueri, som betyder åskåda, se på eller betrakta. Intuition är förmågan att bilda en omedelbar uppfattning eller göra en omedelbar bedömning utan att (medvetet) ha tillgång till alla fakta, och ställs ofta i motsats till att resonera och förstå logiskt.

Karaktäriserar/karaktär = kynne, lynne, sinne, läggning, inpräglade, till att inrista. Det som utmärker.

Känsla = förnimmelse, aning, föreställning, även kallat emotion, är ett sinnestillstånd som glädje, sorg, rädsla och vrede. En känsla kallas tillstånd som rädsla, vrede eller sorg, mm som de flesta människor har erfarenhet av men som kan vara svåra att definiera. Ett allmänt kännetecken hos känslor är att de har ett föremål, det som känslan riktar sig mot. Känslor spelar en central roll inom psykologin, men även inom filosofin och kognitionsvetenskap.

Kortsiktighet = på kort sikt, utan perspektiv, för dagen,

Kontroll/kontrollerat = övervakning, granskning, kollning, inseende,

kontrollerat förhållningssätt = behärskning, sans, styrning, ledning, förmågan att kunna leda/styra sig.

Motivation = Motivation är den kraft som aktiverar en individ eller system att uppnå ett mål. Allmänt sett tillämpligt på människor eller djur och i regel inte på organisationer. Denna motivation handlar i regel om behovstillfredsställelse och motiv för ett agerande.

Motivationsfaktor/er = sak/er som driver den enskilda individen att vilja uppnå detta/dessa mål

Orientering = inriktning, benägenhet att agera på ett visst sätt. I detta sammanhang en individs inriktning att se och agera på ett speciellt sätt

Personlighet = karaktär, väsen, själ, läggning, särpräglad, utstrålning, begrepp i beteendevetenskap. En personlighet kan vara detsamma som en identitet, eller en personlighetstyp. Alla personlighetspsykologer använder termen personlighet till att referera till psykologiska kvaliteter som bidrar till en individs bestående och karakteristiska mönster av känslor, tänkande och beteende. Med bestående menas att de kvaliteter personligheten har är relativt bestående över tid och i olika situationer.

Planera / planerat angreppsätt/förhållningsätt = är en process som innebär att nå ett framtida mål genom ett systematiskt och målinriktat handlande från givna utgångspunkter

Perspektiv = avstånd, överblick, djup, framtidsvy,

Strategi/sk = välplanerad, väl planlagd, metodisk, framsynt, beräknande. En vanlig definition av strategi kontra taktik är "taktik är konsten att vinna ett slag, strategi är konsten att vinna ett krig".

Sekundär = underordnad, indirekt, andrahands.

Stimula/ans/era = egga, liva upp, väcka, sporra, entusiasmera, vederkvicka

Strategisk = välplanerad, väl planlagd, metodisk, framsynt, beräknande. En vanlig definition av strategi kontra taktik är "taktik är konsten att vinna ett slag, strategi är konsten att vinna ett krig".

Tanke = är de medvetna processer som ständigt pågår i människans psyke.[1] Främst avses processer relaterade till minne, föreställningar och förståelse av sinnesintryck.[2] Tänkandet behandlar den information som människan absorberar, och löser problem samt fattar beslut.[1] För det mesta är människan mer medveten om tänkandets resultat, än om den tankeprocess som leder fram dit.[3] Ord som hänvisar till liknande processer är kognition, medvetenhet, medvetande idé och fantasi.

Trigger = (vard) utlösare, aktiverare, igångsättare.

Gör testet nu!