Hur gör jag med periodiseringsfonden?

Fråga experten

Tiokronor staplade på hög

Jag har tidigare bedrivit enskild näringsverksamhet men bestämde mig under 2015 att ombilda verksamheten till aktiebolag. I den enskilda näringsverksamheten hade jag en periodiseringsfond. Nu i efterhand har jag insett att periodiseringsfonden hade kunnat övertas av aktiebolaget. När det begav sig gjorde jag dock ingen avsättning i aktiebolagets räkenskaper för den aktuella periodiseringsfonden, och Skatteverket hävdar att det därför saknas förutsättningar för aktiebolaget att överta fonden. Man kan ju dock begära omprövning till och med det sjätte året efter beskattningsåret, och min fråga är nu om jag kan korrigera detta i efterhand genom att rätta årsbokslutet för aktiebolaget och därefter begära omprövning hos Skatteverket?

Svar

För att ett aktiebolag ska få ta över en enskild näringsverksamhets periodiseringsfond krävs bl.a. att aktiebolaget gör en avsättning i räkenskaperna för den övertagna periodiseringsfonden i samband med överföringen. Jag uppfattar dig som att detta inte har gjorts och att din fråga nu är om detta går att korrigera i efterhand.

Av praxis följer att det inte är förenligt med god redovisningssed att rätta fel i räkenskaperna genom att ersätta ett fastställt bokslut med ett nytt. Ett fel som avser ett eller flera tidigare räkenskapsår ska istället rättas i den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas närmast efter det att felet upptäcks. Att du inkommer med ett rättat årsbokslut för ett tidigare år kommer alltså inte kunna leda till någon beskattningsförändring. Tråkigt nog är alltså svaret att du inte kan korrigera misstaget så här i efterhand.