Kan jag slippa skattetillägg?

Fråga experten Skatteverket har reviderat mitt fåmansbolag avseende beskattningsår 2015 och bedömt ett antal utgiftsposter som privata kostnader. Jag har därför åkt på en del förmånsbeskattning och också skattetillägg. Kan jag undkomma skattetillägget för mig som privatperson genom att betala tillbaka så mycket lön att den sammantagna inkomsten av tjänst motsvarar det belopp som jag deklarerat?

Tyvärr är svaret nej. Till att börja med är det inte möjligt att med skattemässig verkan ändra i ett redan fastställt årsbokslut/årsredovisning – detta står klart i och med rättsfallet HFD 2012 ref 61.

Men oaktat detta hade det fallit på en bestämmelse i skatteförfarandelagen som säger att det vid bestämmandet av underlaget för skattetillägget bara ska tas hänsyn till förhållanden som rör den fråga som ligger till grund för skattetillägget. Det innebär att om skattetillägget exempelvis rör båtförmån, hjälper det inte att du kan visa att du missat att göra avdrag för arbetsresor med ett lika stort värde som båtförmånen – skattetillägget försvinner alltså inte för att den oredovisade inkomsten och den oredovisade utgiften så att säga tar ut varandra.

Magnus Bodö, skattejurist, skattebetalarna.se.