Nya regler om företagshemligheter?

personuppgifter Det är nya regler på gång från EU om både företagshemligheter och personuppgifter. När och hur blir de reglerna verklighet i Sverige? Och vad ska man tänka på?

De nya reglerna på EU-nivå kommer att träda i kraft under första halvan av 2018 och handlar både om personuppgifter och företagshemligheter. Många rättsfall om företagshemligheter handlar om kundlistor. Om kundlistan innehåller namn och annat som hänför sig till privatpersoner måste hanteringen av kundlistan ligga i linje med reglerna om personuppgifter. Dessa regler ligger idag i personuppgiftslagen, PUL.

Sverige har varit med i EU i över 20 år men det är fortfarande så att regler från EU betraktas som något vid sidan av svensk rätt. Faktum är dock att det i praktiken inte går att skilja ut ”svensk rätt” från ”EU-rätt” inom många områden.

De nya reglerna om skydd för företagshemligheter ligger i ett EU-direktiv. Ett direktiv innebär att reglerna ska genomföras i medlemsstaterna, vilket för svensk rätts del innebär en översyn av lagen om skydd för företagshemligheter.

Direktivet är inte heltäckande så det kommer finnas kvar en hel del utrymme för nationella regleringar kring skyddet för företagshemligheter. När ändringarna i lagen om skydd för företagshemligheter gjorts kommer man dock inte direkt av lagtexten se vad som baseras på direktivet och vad som är helt nationella regler.

De nya reglerna om personuppgifter ligger i en ny dataskyddsförordning. En EU-förordning blir direkt gällande i medlemsstaterna. I princip innebär det att PUL försvinner i sin nuvarande form. Viktigt att komma ihåg är också att det är EU-domstolen som är den domstol som styr över hur regler i direktiv och förordningar ska tolkas.

För verksamheter där till exempel kundlistor är viktiga tillgångar är det dags att redan nu sätta sig in i vad de nya reglerna kan komma att innebära. 2018 är nära.

Christina Wainikka

Att tänka på

Glöm inte att bevaka vilka regelförändringar som kan vara på gång eftersom de kan innebära att ni måste förändra ert arbetssätt.
Försök också hålla er uppdaterade om rättsutvecklingen i EU-domstolen. Domar därifrån kan också innebära att ert arbetssätt måste förändras.
Arbetsgivar- och branschorganisationer informerar om förändringar utifrån vad som gäller för just er typ av verksamhet.