Operera ögon på firman?

Entreprenör Jag äger ett aktiebolag som jag är verksam i. Nu har jag tänkt att operera mina ögon hos en privatklinik. Vad blir skattekonsekvenserna om jag låter bolaget stå för kostnaden?

När bolaget betalar för vad som anses vara dina privata levnadskostnader är utgångspunkten att du förmånsbeskattas för marknadsvärdet, och att det utgår arbetsgivaravgifter på förmånen. Motsvarande får dras av som kostnader i bolaget. Det sagda gäller de flesta förmåner, inklusive den förmånen att bolaget betalar dina avgifter i den offentligt finansierade sjukvården (även när denna bedrivs i privat regi).

För privat finansierad sjukvård finns det dock en specialregel, vilken kort sagt innebär att det är tvärtom. Förmånen är skattefri för den anställde, men kostnaden är inte avdragsgill för bolaget.

Som bekant stiger skatten kraftigt med ökande förvärvsinkomster. Detta medför att ju högre inkomster man har, desto bättre lönar det sig att låta bolaget stå för kostnader för privat finansierad sjukvård.

De beskrivna reglerna gäller för övrigt alla anställda, inte bara företagsledaren, och det finns inget som hindrar att arbetsgivaren och den anställde överenskommer om att arbetsgivaren står för kostnaden och kompenseras med ett bruttolöneavdrag.

Erik Wiger