Vad innebär ett konsortium?

3

Fråga experten Vi har under en tid diskuterat att samarbeta kring ett projekt med en mängd olika parter, där en del är myndigheter och andra är företag. Tanken är att alla ska bidra in i projektet och att alla inblandade därefter ska ha rätt att använda resultaten. Det vi är osäkra på är formen för samarbetet. Några talar om att vi ska bilda ett konsortium, men vi andra är osäkra på vad det innebär. Hur ska vi göra?

Det talas allt oftare om konsortium som ett sätt att konstruera samarbeten mellan olika parter. Det är dock ofta oklart vad man faktiskt menar. I svensk rätt finns egentligen inga rättsliga figurer som direkt passar in på det man brukar tala om som konsortium. Konsortier bildas genom att parterna träffar avtal, men det som uppkommer är inte automatiskt en juridisk person. Från rättslig mening kallas det som normalt uppkommer för ett enkelt bolag, reglerat i lagen om handelsbolag och enkla bolag. Ett enkelt bolag kan som sådant inte vara avtalspart och inte heller ansvara för åtaganden. Det är alltså alltid de inblandade parterna som ansvarar utåt. Om alla parter är införstådda med detta kan det vara utmärkt med ett konsortium. Om det är ett samarbete om ett utvecklingsprojekt, är det några saker man bör fundera särskilt på.

För att samarbetet ska fungera är det viktigt vilka aktörer som ska göra vad, och vilka roller dessa aktörer ska ha. Om inte detta görs tydligt redan inledningsvis är det svårt att få samarbetet att fungera. Det kan till och med vara värt att fundera på om man ska reglera vad sanktionerna blir om någon part inte gör det som förväntas.

Om det är ett utvecklingsprojekt är ofta tanken att resultatet ska få användas av alla. För att det ska bli verklighet måste man ofta reglera om rättigheter i form av exempelvis upphovsrätt. Parterna måste helt enkelt komma överens både om vem som eventuellt ska äga rättigheter och hur dessa rättigheter i så fall ska få användas av andra. Att tänka på är också att avtal måste finnas med alla dem som bidragit med material. Om det är anställda hos en av samarbetspartnerna är det inte alls självklart att man inom ramen för ett konsortium får använda det utan att ha avtalat om det särskilt.

Christina Wainikka, jurist, Wainikkas innovationsbyrå.

Har du en fråga?

Skicka den till: fragor@entreprenor.se. Fråga om allt mellan himmel och jord.

Vi fixar en expert i ämnet och ser till att du får smarta svar. Vi låter alltid frågeställarna vara anonyma.