Vem äger det vi gjort åt det offentliga?

Juridik Vi har funderat på att ge oss in och slåss om offentliga upphandlingar. Men som äger rätten till det vi gör inom ramen för sådana uppdrag och kan vi avtala med myndigheter om sekretess. Vad gäller?

Innan ni gör något bör ni kolla villkoren för varje enskild upphandling. Det kan vara en poäng att låta villkoren styra vilka upphandlingar ni vill delta i.

Frågan om vem som skall äga rätten till något som utmynnar av en avtalsrelation kan vara en svårknäckt nöt. I förfrågningsunderlaget kan stå att samtliga rättigheter ska tillfalla upphandlande enhet. Ifall att det ni skapar är något ni gör en gång och verkligen inte kan/vill använda igen, kan det vara rimligt att skriva under ett sådant avtal utan att ens låta rättighetsförvärvet påverka det pris ni begär.

För det fall att det ni kommer att leverera är sådant som ni egentligen vill kunna använda också i andra sammanhang bör ställningstagandet kanske bli ett annat. Det kanske är fråga om att ni i det som levereras använder vissa figurer. Om upphandlande myndighet förvärvar samtliga rättigheter kan ni inte längre själva använda figurerna.

I vissa fall kanske ni kan göra en justering av prisnivån för att täcka för att rättigheterna överlåts, i andra fall kanske inte ens det är möjligt. Det kan vara så att ert behov att få fortsätta använda vissa saker är större än att det kan täckas av en justerad prislapp.

I en del upphandlingar vill en myndighet kanske bara ha viss nyttjanderätt. I så fall påverkas inte alls era möjligheter att fortsätta använda det ni skapat.

Frågan om sekretess i samband med offentlig upphandling är lite knivig. För offentliga organ gäller enligt svensk rätt en offentlighetsprincip. Det finns undantag från offentlighetsprincipen, vilket regleras i offentlighets- och sekretesslagen. Det går inte att genom avtal se till att offentliga organ håller viss information hemlig, det är lagen som styr.

Vid offentlig upphandling gäller enligt lag sekretess under själva upphandlingsproceduren. När den är avklarad kan det finnas skäl för sekretess, men det prövas i varje enskilt fall. Er utgångspunkt bör vara att sekretess inte kan garanteras för information ni lämnar inom ramen för en offentlig upphandling. Ger ni er in i offentlig upphandling kan således vara värt att fundera över vilken information som faktiskt måste lämnas. Självklart måste ni lämna information för att visa att ni klarar kraven – därmed inte sagt att ni måste lämna ut företagshemligheter.

Att tänka på:

  • Innan ni tar ställning till om ni skall gå in i en offentlig upphandling bör ni läsa igenom samtliga villkor.
  • Frågan ni behöver diskutera är vad konsekvenserna blir av villkoren. Handlar det om ett uppdrag bland andra – eller kan villkoren innebära att ni i fortsättningen inte kan fortsätta verka inom ett visst område?
  • Vilken typ av information måste ni lämna ut? Måste ni lämna ut sådant ni betraktar som företagshemligheter? I så fall får ni nog räkna med att informationen riskerar att bli helt offentlig.

Christina Wainikka