Från sjukfrånvaro till frisknärvaro

I Praktiken Hälsofrämjande insatser sänkte sjuktalen på glassfabriken från tio till fyra procent. De senaste två åren pratar Unilever Produktion i Flen hellre om frisknärvaro än sjukfrånvaro.

Annika Roos och Minna Stucki på Unilever Produktion.
Foto: Sara Johansson
Annika Roos och Minna Stucki på Unilever Produktion är mycket nöjda med det resultat som hälsoprojektet gett. Kostnaderna för insatserna har för länge sedan betalat sig genom en friskare personal.

Av de cirka 150 anställda på glassfabriken i Flen är 121 personer kollektivanställda och övriga är tjänstemän. Under 2007 insåg fabriksledningen att sjukfrånvaron hade passerat tio procent vilket var alldeles för mycket. Många av dessa var dessutom långtidsjukskrivna, vilket innebar att företaget ständigt var i behov av vikarier. Målet var att ta ett helhetsgrepp på den höga sjukfrånvaron.

En sköterska från företagshälsovården Previa kopplades in. Hon började med att helt enkelt ringa de sjukskrivna för att få en tydligare bild av hur de mådde och för att kartlägga sjukfrånvaron på de olika produktionslinjerna.

– Vi träffade också alla som hade upprepad sjukfrånvaro, berättar Minna Stucki som är produktionsansvarig för glassfabriken.

Syftet med de här samtalen var att fånga upp alla, oavsett problembild. Det kunde handla om alltifrån att någon hade ont i en axel till psykologiska problem.

– Allas problem är unika. Det är viktigt att se personen. Förr gjorde man mycket manuellt och arbetet var tungt och förslitande, vilket flera av dem som jobbat många år märker av. Nu är det mesta automatiserat, säger Minna Stucki.

För att komma till rätta med situationen lades en projektplan upp. Annika Roos som är produktions- och rehabkoordiantor var den som fick ansvaret för genomförandet. Projektet presenterades först i arbetsledningen och sedan för den övriga personalen. 2008 kom så projektet Tidig rehab igång på allvar. Den hjälp de sjukskrivna erbjöds var bland annat rehabilitering, ändrade arbetsuppgifter, behandling från ergonomer och samtal. Det sistnämnda var något som visade sig bli mycket uppskattat.

– Många har tyckt att det varit skönt att få någon att prata med, berättar Annika Roos.

På glassfabriken arbetar personalen i skift. Eftersom mag- och tarmbesvär är ett vanligt problem bland skiftarbetare satsade projektet på information om att äta, sova och träna rätt. De jobbade dessutom med skiftomläggning för att få skiften så smidiga som möjligt.

– Har man haft svårt att till exempel jobba natt så har vi försökt låta dem prova att jobba dag för att se om man mår bättre, berättar Annika Roos.

– Vi är väldigt flexibla som företag. Kanske behöver inte personen vara sjukskriven på heltid. Han eller hon kanske kan göra andra saker än vanligt under en period för att underlätta tillbakagången till arbetet, säger Minna Stucki.

Utöver de mer direkta insatserna har företaget även startat vitality-verksamhet (må bra-verksamhet) för alla anställda. Det kan handla om att de åker ut och paddlar, går på trädgårdsmässa eller gör gemensamma utflykter. Ett gym även har ställts i ordning på företaget där de anställda kan träna och frukt finns att tillgå.

Resultaten lät inte vänta på sig. Sjuktalen hade efter projektårets slut gått ner från tio till fyra procent. Att ha 96 procent friska i ett företag där många arbetar i skift måste anses som mycket bra.

– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Som arbetsgivare har vi ett ansvar att personalen trivs och mår bra, men vi pratar också mycket om att varje individ måste ta eget ansvar för sitt välmående, säger Minna Stucki.

Inom koncernen Unilever flyttar chefer ofta runt. Det har därför varit lite av en utmaning att få med alla på båten.

– Det har varit viktigt att sätta siffror på varför man ska göra det. Men utländska chefer som kommer har ofta det här tänket med sig, säger Minna Stucki.

Hon säger att rent ekonomiskt handlar det framför allt om att fördela kostnader annorlunda. Det som förr lades på sjukfrånvaro läggs nu istället på förebyggande arbete.

– Vi tycker inte att det är viktigt att räkna kronor och ören. Från början räknade vi ut en break even-gräns och den nådde vi snabbare än väntat. Det är klart att det kostar, men jag lägger hellre pengarna på det här än på sjukskrivningar och vikarier.

Projektet Tidig rehab är avslutat men det proaktiva, hälsofrämjande arbetet fortsätter på glassfabriken i Flen. Annika Roos träffar en företagssköterska regelbundet för att se över sjukfrånvaron och lägga upp planer för rehabåtgärder.

– Men den viktigaste förändringen som skett är att nu kommer personalen till oss i tid och säger till om de inte mår bra innan de blir sjukskrivna. Då kan vi börja med rehab på en gång, säger hon.

Så blir företaget bättre på hälsoutveckling

Expertens 10 tips

Ingela Skoglund, kundansvarig på företagshälsovården Previa.

1. God arbetsmiljö, bra hälsa, tydligt ledarskap och tidig rehabilitering är delar av en helhet för en hälsofrämjande arbetsplats.

2. Företaget har ett ansvar att ge individen förutsättningar så att han eller hon kan se sin del i helheten och därmed ta ansvar för sin hälsa och utveckling.

3. Gör en handlingsplan, besluta om som vem som gör vad och se till att genomföra handlingsplanen!

4. Involvera alla nivåer i företaget, från den enskilda medarbetaren och arbetsgruppen till hela organisationen.

5. Det är viktigt att lägga resurser på de 96-97 procent som är på jobbet och arbeta proaktivt och förebyggande med dessa. Det ger mer effekt än att satsa allt på det fåtal som är frånvarande.

6. Människor som känner sig sedda och delaktiga i ett sammanhang, och vet vad som förväntas av dem, trivs och presterar bättre.

7. Enas kring tydliga och mätbara mål. Värdet av hälsofrämjande insatser kan mätas på olika sätt till exempel lägre kostnader, bättre effekt, bättre kondition, färre rökare osv. Tänk även på de mjuka värden som också leder till goda resultat och ökad konkurrenskraft: ökad trivsel, teamarbete och upplevd hälsa.

8. Håll arbetet i ständig utveckling genom återkoppling och utvärderingar. Insatsen ska skapa ett värde för företaget och den enskilda individen.

9. En tydlig och professionell chef/ ledare är viktig för hälsoutvecklingen i företaget.

10. Ta hjälp av företagshälsovården för att utveckla och stödja chefer/ledare.

SJ