Lagrådet kritiskt mot ny skattelagstiftning

Special Det är inte bara Skattverkets metoder i skattemål som får företagare att se rött. Även regelkrånglet är ett stort problem. Nu finns planer på att förenkla regelverket. Men den nya skatteförfarandelagen gör inget åt den dubbelbestraffning som skattetilläggen innebär.

På ett seminarium i maj arrangerat av Institutet Skatter & Rättssäkerhet riktade Lagrådets Rune Lavin hård kritik mot förslaget till ny skatteförfarandelag. Rune Lavin, som i dag är domare men tidigare varit regeringsråd och JO, har ansvarat för Lagrådets granskning av förslaget.

Den nya skatteförfarandelagen ska på samma sätt som miljöbalken ersätta ett antal andra regelverk som idag är utspridda på ett flertal lagar. Tanken är även att nya skatteförfarandelagen ska medföra förenklingar.

Rune Lavin har inte arbetat med skattelagstiftning tidigare och blev därför förvånad över dess omfattning och detaljeringsgrad. Den nya förenklade skatteförfarandelagen kommer att ha 71 kapitel och omfatta hela 1000 paragrafer. Detta kan jämföras med miljöbalken som har 500 paragrafer.

Granskningen av skatteförfarandelagen är Rune Lavins sista uppdrag på lagrådet. Lavin är redan pensionär och han underströk flera gånger att detta gjorde att han därför kunde tala fritt om vad han tyckte om förslaget. Hans främsta kritik mot Skatteförfarandeutredningen är att den inte gör något åt den dubbelbestraffning som skattetilläggen innebär.

– Jag har en känsla av att det är Finansdepartementet som inte vill göra något åt dubbelbestraffningen. Förklaringen är väl att det nuvarande systemet är mycket effektivt. Vi skriver att det är ”högst anmärkningsvärt” att man inte gör något åt dubbelbestraffningen, sa Rune Lavin.

Lavin var också kritisk till själva utformningen av lagen och överraskad över att så många begrepp har annan betydelse i skatteförfarandelagen än i andra sammanhang.

– I övrig lagstiftning är ”kontrollavgift” något som man betalar för att få en tjänst utförd. När detta inte görs brukar det bli protester. I skatteförfarandelagen används kontrollavgift som en sanktion när företag inte har kassaregister eller personalliggare, sa Lavin.

Blir förslaget till ny skatteförfarandelag antaget kommer ett antal inarbetade begrepp att ersättas med nya. Begreppet taxeringsbeslut ska försvinna och ersättas med ”beslut om slutlig skatt”. Dagens ”självdeklaration” ska ersättas med ordet ”inkomstdeklaration” och ”F-skattesedel” som ska ersättas med ”Beslut om godkännande av F-skatt”.

De så kallade skattenämnderna försvinner också och kommer att ersättas med ”En särskilt kvalificerad beslutsfattare”, som istället ska besluta i omprövningsärenden.

För företagare kommer kanske den största skillnaden att bli att deklarationstiderna ändras. Juridiska personer ska inte längre deklarera den 2 maj. I stället blir det en deklarationsfrist på sex månader från utgången av beskattningsåret. För det som har kalenderår blir sista datum för deklaration den 1 juli, det vill säga två månader senare än enligt dagens regler. Den som deklarerar elektroniskt får dessutom ytterligare en månad på sig för att deklarera.