Magkänsla inte lyckosam vid rekrytering

Rekrytering Drygt 40 procent av företagen misslyckas med mer än var femte rekrytering, enligt en ny rapport från forskningsinstitutet Ratio. Ofta har företagen sig själva att skylla, anser Karl Wennberg, forskare på Ratio. "Stegen innan själva urvalsprocessen ses som "nice to do" istället för "need to do". Det håller inte", säger han.

Matchningen på arbetsmarknaden fungerar inte. Företagen skriker efter kompetens men trots hög arbetslöshet har de svårt att hitta lämpliga kandidater. Varför har företagen svårt att hitta kompetens? Finns det något i företagens sätt att rekrytera som försvårar kompetensförsörjningen? Dessa frågor diskuterades under ett seminarium arrangerat av forskningsinstitutet Ratio i samband med att rapporten ”Rekrytering i svenska företag” lanserades.

I studien har knappt 150 personer (47 procent vd:ar, 27 procent HR-personal och 20 procent med operativt ansvar) i större företag och organisationer intervjuats. Hälften av företagen har problem med kompetensförsörjningen och mer än 40 procent av företagen anser att mer än var femte rekrytering går snett. Det vanligaste är att företagen inte hittar kandidater som har relevant arbetslivserfarenhet, utbildning och branschexpertis. Dessutom uppger två av tio att kandidaterna ofta saknar social kompetens.

– Företagen söker efter unga hungriga personer som uppfyller en rad kriterier som normalt inte kan uppnås förrän en viss ålder, vilket gör att urvalet blir ganska snävt. Konsekvensen blir att de flesta företagen endast letar efter kandidater inom åldersspannet 35-45 år, säger Karl Wennberg, forskare på Ratio och en av rapportförfattarna.

HR-personal är mer nöjd med rekryteringar än vd:ar och personer som är operativt ansvariga i företaget. Däremot är det vanligt att HR-personal inte vågar ta plats, och att de hamnar långt ned i beslutshierarkin på företaget.

– Företagen säger ofta att personalen är den viktigaste tillgången de har, men när viktiga strategiska beslut ska fattas i företaget är det inte ovanligt att HR-rollen inte är representerad, säger Karl Wennberg.

En annan förklaring till att företagen misslyckas med att hitta rätt kompetens kan vara att ansvariga rekryterare inte har tillräcklig kompetens. 28 procent av de tillfrågade i undersökningen hade ingen utbildning över huvud taget inom rekrytering, 22 procent hade en till två dagars utbildning (seminarium eller föreläsning) och omkring 25 procent hade tre till fem dagars utbildning.

Konsekvensen är att företagen inte använder sig av tillgängliga och beprövade rekryteringsverktyg. Det finns ett glapp mellan forskningen och verkligheten, anser Charlotta Stern, forskare vid Stockholms universitet och en av rapportförfattarna.

– Företagen använder sig i mångt och mycket av informella metoder som ostrukturerade intervjuer och magkänsla när de rekryterar personal. Detta trots att formella metoder, som till exempel lämplighetstester av olika slag, är betydligt mer framgångsrika enligt empirin. Rekryterarna överskattar sin intuition. Den som anställs tillför sällan något nytt, säger hon.

Dessutom indikerar studien att företagen hoppar över viktiga steg i rekryteringsprocessen på grund av upplevd tidsbrist. Det slarvas med bedömningar, analyser och uppföljningar av de kompetensbehov företaget har i dag och kommer att ha i framtiden. En fjärdedel av de tillfrågade rekryterarna i studien uppger att de inte har tid att fundera över vilken kompetens som behövs på lång sikt.

– Stegen innan själva urvalsprocessen ses som ”nice to do” och inte som ”need to do”. Märkligt, utan en analys av kompetensbehovet blir det ju svårt att hitta rätt kompetens. Sådana prioriteringar skulle inte funka på några andra jobb. Om en säljare inte tar sig tid till att lägga en säljbudget skulle han eller hon få sparken, säger Karl Wennberg.

Daniel Mellwing