Nätvårdbolaget: ”Patientavgifter är en tröskel för att söka vård”

Vård Sveriges kommuner och landsting (SKL) vill införa en nationell vårdavgift till följd av de allt fler digitala vårdalternativen. Vårdföretaget KRY menar att det är bra att likställa primärvården, oavsett om den är digital eller inte.

Samuel Danofsky, kommunikationschef hos det digitala vårdbolaget KRY
Foto: Magnus Länje
Samuel Danofsky, kommunikationschef hos det digitala vårdbolaget KRY

SKL meddelade i veckan att man arbetar på ett förslag om nationell patientavgift, för att komma tillrätta med problematiken som uppstår när patienter från olika landsting med olika nivåer på avgifterna använder nätvård.  

Entreprenör frågade Samuel Danofsky, kommunikationschef hos det digitala vårdbolaget KRY, om vad förändringarna kan betyda för verksamheten och hur man ser på den kritik som återkommande lyfts i samtalen om den digitala vården.

Vad tycker ni om SKL:s förslag om att införa en nationell patientavgift?

– På ett övergripande plan är det positivt att aktörer som erbjuder vård nationellt inte ska kunna använda skillnader i patientavgifter som ett sätt att locka patienter. Den vård som erbjuds av digitala aktörer är en del av primärvården. Patientavgiften för att använda digitala aktörer bör därför inte skilja sig från andra primärvårdsbesök. Vi förordar därför en modell där avgiften likställs med den som gäller för primärvårdsbesök i patientens hemlandsting.  

Skulle en enhetlig avgift påverka KRY:s verksamhet på något sätt?

– Nej 

Vilken betydelse spelar patientavgifterna för vårdens tillgänglighet ur patienternas perspektiv?

– Patientavgifter är en tröskel när det gäller att söka vård. Den har främst betydelse ur ett jämlikhetsperspektiv då människor med låg inkomst söker vård mer sällan.

Upplever ni att man tar hänsyn till digitala vårdverksamheters förutsättningar när man arbetar fram nya förslag och lagstiftning inom sjukvården?

– Det viktiga när man tar fram nya förslag och regler är att man inte fokuserar på i vilken form vården ges. Istället bör fokus ligga på värdet av vården utifrån ett kvalitets och tillgänglighetsperspektiv. 

SKL, liksom Läkarförbundet, påstår att en allt för tillgänglig vård, däribland digitala läkarbesök, leder till en överkonsumtion av vård. Hur ser ni på detta?

– Sverige har stora problem vad gäller tillgängligheten i primärvård. Många som har behov av vård får det inte i tid vilket kostar både personligt lidande och samhällsresurser. Utmaningen för Sverige är därför att kunna producera mer primärvård. Detta är också erfarenheten efter över 200 000 läkarbesök hos oss. Våra patienter har ett genuint vårdbehov som de söker hjälp för. 

Anna Rennéus Guthrie