S-toppen: ”Det är beklagligt. Det är skämmigt”

video spelare

160

Äganderätten Sveriges skogsägare har sedan den nya regeringen tillträdde väntat på ett klart besked från Socialdemokraterna om hur partiet ska garantera att staten inte tar skog från markägare utan att ge ersättning. Först nu kommer svaret. Skogsägare och äganderätten ska skyddas, säger Isak From (S), talesman i skogsfrågor.

artikelserie bild Striden om skogen

Äganderätten i skogen är satt under press. Allt fler skogsägare förlorar brukanderätten över sin skog när olika miljömål vinner mark på bekostnad av skogsproduktionen.

Fler artiklar i denna serie

Sedan flera år har den svenska regeringen flyttat fram positionerna i skogspolitiken när det gäller miljö och natur. Förslagen är många, men gemensamt för dem är att staten tar sig rätten att ta skog utan att ge ersättning. Ilskan från skogsnäringen har varit stor.

I Januariöverenskommelsen mellan S, L, C och MP finns skogsfrågorna med som en av de viktigaste punkterna trots att Miljöpartiet i högsta grad varit pådrivande i statens nya skogsoffensiv. Bland annat står det i överenskommelsen att partierna ska stärka rättssäkerheten för markägare och säkerställa att de får kompensation när staten stoppar avverkning. Den omdiskuterade Artskyddsförordningen ska också utredas.

Nu klargör Socialdemokraterna, trots att förhandlingar inte påbörjats mellan de fyra partierna, att skogsägare ska få ersättning.

– Vi ska göra vad vi kan politiskt för att det här ska rätta till sig. De områden som är skyddsvärda – där ska markägarna ha rätt till ersättning, säger Isak From (S), riksdagsledamot och talesman i skogsfrågor.

Han säger att hans uttalanden representerar Socialdemokraternas officiella hållning i frågan.

”Det är beklagligt. Det är skämmigt”

Parallellt med den politiska processen pågår en rättsprocess där Kammarkollegium har fört statens talan. Skogsägare som investerat i skogsfastigheter har själva fått processa mot staten. Under tiden som de fått betala sina lån och skatter på de fastigheter som riskerar att bli närmast värdelösa om staten skulle vinna processen.

Myndigheten hävdar att det historiska skogsbruk som pågått inte är pågående markanvändning och därmed inte ersättningsberättigat. Kammarkollegium har drivit fallet tillsammans med Skogsstyrelsen.

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt gick på markägarnas linje och beslutade att staten ska betala ut sammanlagt drygt 18 miljoner kronor till de fem markägare som drivit målet. Skogsstyrelsen har överklagat.

Isak From är inte odelat förtjust i myndigheternas hårdföra linje gentemot skogsägarna. Han menar att myndigheterna istället borde ha riktat in sig på de större skogsägarna.

– Det är beklagligt. Det är skämmigt. Man måste skämmas över den hanteringen, säger han.

Samtidigt anser han att frågan måste avgöras på politisk nivå.

– De har följt den lagstiftning som finns. Politiskt får vi ta på oss ett stort ansvar som har lagstiftat fram en motstridig lagstiftning och till exempel implementerat Artskyddsförordningen, som inte tar hänsyn till produktivt skogsbruk. Vi har velat testa det rättsligt, men vi har inte tvekat att grundlagsskyddet ska ge skydd, säger han.

När kommer skogsägarna få beskedet om ändringarna?

– Vi behöver ändra en del lagstiftning. Initialt, i första budgeten som de fyra partierna lägger fram, är jag inte säker på att vi löser hela frågan, men innan mandatperiod är slut ska vi definitivt ha löst den.  

Vad som exakt kommer att göras vill Isak From inte gå in på, men han menar bland annat att det handlar om att underlätta för små skogsägare, till exempel vill han reformera det så kallade sektorsansvaret, det vill säga det system där skogsägare förväntas ta miljöhänsyn som i genomsnitt överstiger lagens krav. 

– För en liten skogsägare är det svårt att hålla sig till sektorsansvaret när man får stora inskränkningar. Då är inte lagstiftningen anpassad, säger han.

Riksdagsledamoten Peter Helander (C) kräver att Socialdemokraterna står upp för det partierna har kommit överens om i Januariöverenskommelsen.

– Det är kanske lite tidigt att säga något. Vi har inte börjat förhandla om den här punkten. Men på något sätt bygger hela avtalet på att allt ska genomföras. Om punkterna inte genomfrös blir det en politisk kris av något slag, säger han.

Detta står i överenskommelsen
  • Stärk rättssäkerheten för markägare och företag så att de får ersättning när deras ägande- och brukanderätt inskränks.
  • En växande och hållbar skogsnäring ska främjas med särskilt fokus på goda villkor för företagande.
  • Uppdrag till myndigheterna att ta fram ett nytt sätt att beräkna skyddad mark.
  • Utredning om stärkt äganderätt, ersättningsformer vid skydd av mark och hur biologisk mångfald ska förenas med en växande bioekonomi.
  • Artskyddsförordningen ses över.
  • Den utökade nyckelbiotopsinventineringen återupptas inte.
  • Höjda anslag till skydd av värdefull natur.
  • Statliga bolaget Sveaskog ska bli en föregångare inom hållbart skogsbruk.
Urban Ermling Henrik Svidén